* กฎบัตรตรวจสอบภายใน

* คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี

และพัสดุของสถานศึกษา

* สำนักงานยกรัฐมนตรี

* สำนักงานปลัดกระทรวง

* สำนักงานฯ สภาการศึกษา

* สำนักงานฯ ศึกษาขั้นพื้นฐาน

* สำนักงานฯอาชีวศึกษา

* สำนักงาน ก.ค.ศ.

* กระทรวงศึกษาธิการ

* กรมบัญชีกลาง

* กรมสรรพากร

*สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ภาพกิจกรรม

3 เมษายน 2561 เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของโรงเรียน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลหันคา
อ.หันคา จ.ชัยนาท


 

แผนที่ตั้ง สพป.ชัยนาท

 
 

 

 

 

* การจัดซื้อ จัดจ้าง

*หลักเกณฑ์แนวปฎิบัติการเก็บเงิน รายได้สถานศึกษา 

* การบริหารงบประมาณ

* การตรวจสอบภายในสถานศึกษา

* การจำแนกประเภทรายจ่าย

* การเก็บรักษาเงิน

* แบบฟอร์มต่าง ๆ

* การบัญชีของสถานศึกษา

url and counting visits
 จำนวนผู้เข้าชม