url and counting visits

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัฎิทินการทำงาน

 

ประกาศข่าวฯ

 วันที่  เรื่อง/รายละเอียด  โดย
2-04-2018   โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" สาวินี อินคล้าย
5-04-2018     คู่มือ STEM ช่วงชั้นที่ 3 สาวินี อินคล้าย
       
     
      

 

กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการ

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายยศกร การภักดี 

ถูกเพลิงไหม้หมดทั้งหลัง

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 67

สุขสันต์วันสงกรานต์ 2561

ประเมินโครงการอาหารกลางวัน

 

ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

กิจกรรม 5 ส.

แผนที่ตั้ง สพป.ชัยนาท

 
 

* ค่ายลูกเสือและค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท

*หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลืิอกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

* คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 (ล่าสุด)

* คู่มือและแบบประเมินนักเรียน 

* คู่มือและแบบประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถม

* คู่มือและแบบประเมินสถานศึกษา ระดับประถมและมัธยม

* เกณฑ์การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

* แบบประเมินห้องเรียนสีขาว 1

* แบบประเมินสถานศึกษาสีขาว 1และ 2

* แบบประเมินสถานศึกษาสีขาว 3 ระดับเขตพื้นที่

* การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสารเสพติด