ลำดับที่
รายการ
ดาวน์โหลด
ใบสั่งดิจิตอลเอกสาร
ใบสั่งถ่ายเอกสาร
แบบคำขอส่ง SMS ของ สพป.ชัยนาท
แบบคำขอ Upload ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้า website สพป.ชัยนาท
แบบคำขอ Upload ภาพกิจกรรม หน้า website สพป.ชัยนาท
แบบคำขอ Upload ข่าวประกวดราคาซื้อ-จ้าง/โรงเรียน/สพป. หน้า website สพป.ชัยนาท
แบบคำขอ Upload ผลงานทางวิชาการ หน้า website สพป.ชัยนาท
แบบคำขอ Upload วาระการประชุม/รายงานการประชุม หน้า website สพป.ชัยนาท
แบบคำขอหนังสือรับรอง ธนาคารกรุงไทย (การกู้เงินตามโครงการสินเชื่อ Soft Loan BOT)
๑๐
แบบคำขอหนังสือรับรอง ธนาคารกรุงไทย
(โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ))
๑๑
แบบคำขอหนังสือรับรอง ธนาคารออมสิน (กรณีค้ำประกันคนนอก)
๑๒
แบบคำขอหนังสือรับรอง ธนาคารออมสิน (กรณีผู้กู้ ผู้ค้ำ เป็นข้าราชการ))
๑๓
แบบคำขอหนังสือรับรอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ไม่มีเงินฝาก)
๑๔
แบบคำขอหนังสือรับรอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 8)

 

 

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ถนนวิเชียรปราการ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทร. 0 5641 1639 , 0 5641 1578 , 0 5641 1876 ต่อ 13