นายวินัย ตะปะสา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
Tel. 089-9616261
e-mail : winaitapasa@hotmail.com
 

นางสาวรุ่งทิวา ว่องวิกย์การ
ผู่อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
Tel. -
e-mail :

 

นางสาวประพิมภา ปลายนา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Tel. 08-1043-2611
e-mail : p2611@hotmail.com

นางธัญวรัตน์ พุฒแย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Tel. 08-1785-8362
e-mail : clcik3207@hotmail.com
   

นายบรรจบ ใจแสน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
Tel. 08-6216-8715
e-mail :

นายธานี วงษ์ทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Tel. 08-9824-8643
e-mail : ta_kone@hotmail.com

   
นางพัฒน์นรี จันทร์ผล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Tel. 08-1887-9970
e-mail : att1260@hotmail.com
นางธนรรพร ทาสวิง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Tel. 08-1973-7517
e-mail : cnt_140@hotmail.com
   
นางสาธิตา ชาตะรูปะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel. 08-1727-6709
e-mail : nac1252@hotmail.com
นางธนัตติภรณ์ จากทัพเนตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel. 08-2170-9097
e-mail : thanut_ooy@hotmail.com
   
ลูกจ้างประจำ
นายเกรียงศักดิ์ ศรศรี
ช่างไม้ ช4
Tel. 08-1688-9096
นายดำรงค์ มีโต
ช่างไม้ ช3
Tel. 08-1727-2206
   
นายสุเทพ มณฑา
พนักงานธุรการ ส2
Tel. 08-4574-7174
นายสรรเสริญ เกตุจิ๋ว
พนักงานขับรถยนต์ ส2
Tel. 08-1284-9170
   
นายสมชาย ภู่เจริญศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
Tel. 08-7204-1375
นายไพศาล ฉิมโห้
ช่างไม้ ช3
Tel. 08-1740-1080
   
นายสัญชัย สุ่มเมือง
พนักงานบริการ
Tel. 08-9439-4673
 
ลูกจ้างชั่วคราว
นายสมยศ วัดเขียว
ยาม
Tel. 08-1786-4188
นางสาวกมลวรรณ ชูเกษร
พนักงานพิมพ์ดีด
Tel. 0-5641-1578

 

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ถนนวิเชียรปราการ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทร. 0 5641 1639 , 0 5641 1578 , 0 5641 1876 ต่อ 13