พันธกิจ
           ๑. ขับเคลื่อนงานอำนวยการอย่างมีประสิทธิภาพ เชิงรุก รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี ถูกต้องตามระเบียบ ลดขั้นตอนสู่การบริการ
เปิดเสร็จในขั้นตอนเดียว
           ๒. สร้างความเข้มแข็งการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์บริหารจัดการภาครัฐด้วยการประสานความร่วมมือและนอกองค์กรเขตพื้นที่
มีมาตรฐานและเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ
          ๓. พัฒนาระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตามระเบียบและสร้างความผาสุกในการทำงาน
          ๔. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

 

เป้าประสงค์
          ๑. พัฒนาคุณภาพบริการโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายในการขอหนังสือรับรองเงินเดือน
เพื่อการสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจองใช้ห้องประชุม การจองใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขออนุญาตถ่ายเอกสารและดิจิตอล
          ๒. ขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กร ได้แก่ งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
และงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยการสร้างองค์ความรู้ประสานความร่วมมือจากภายนอกและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
          ๓. วางระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เชื่อมั่นว่าภารกิจขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
และเชื่อถือได้
          ๔. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

 

กลยุทธ์
          ๑. ศูนย์รวมบริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว / จุดเดียวจบออนไลน์
          ๒. เจ้าภาพชัดเจน ทีมงานเข้มแข็ง กลไกการติดตามกำกับเป็นรูปธรรม

 

 

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ถนนวิเชียรปราการ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทร. 0 5641 1639 , 0 5641 1578 , 0 5641 1876 ต่อ 13