นางทัศณี แก้วทอง
รอง ผอ.สพป.ชัยนาท
 
นางสาวกิ่งดาว บุญสรณะ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์