ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 23 พฤสจิกายน 2560 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยนาท เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี(2561-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีท่านรองฯ เรวัตร เอี่ยมรอด รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยนาท

Learn More

กลุ่มแผนแจ้งให้ทราบ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยนาท

  • ส่งแบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตตรวจราชการที่ 2
  • การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • ส่งสรุปโครงการที่อนุมัติ(ทั้งโครงการที่ขออนุมัติก่อนและขออนุมัติหลัง)
  • แบบการเขียนโครงการปี61(ระหว่างรอบันทึกเสนอจะได้ดำเนินการไปก่อน)
  • การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Learn More

ภาพกิจกรรม

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561(2)

วันที่ 14 - 16 ธันวาคม กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยนาท เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี(2561-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ จ.เชียงใหม่

Learn More

วาระประชุม/รายงานการประชุม

Learn More