กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

วิสัยทัศน์ แนวคิด

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์ เป็นสำคัญ (Strategic Results-Based Management : SRBM ) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดำเนินการตามแผน การกำกับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ 

พันธกิจ

1.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ
2.มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์
3.ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่วเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

โครงสร้างกลุ่ม

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเชิงนโยบาย
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาไปตามนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษาชาติ

เพิ่มเติม...